Hem Om Byarådet Qstar macken Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2014-12-17
Bredbandsinformation
I dag har Byarådet träffat Finet och fört diskussioner om bredbandsutbyggnaden i Rejmyre. Frågan har tagit en positiv vändning som vi kommer informera om inom kort.


2014-11-20
Folkungaland - Utvecklingsstrategi
Finspångs kommun kommer fram till 2020 ingå i Leader Folkungaland tillsammans med Linköpings, Mjölbys, Åtvidabergs, Motalas och Norrköpings kommuner.
För att delta i utformningen av ett nytt strategiprogram för Folkungaland under perioden 2014-2020 var Rejmyre Byaråd, tillsammans med alla andra utvecklings-grupper i Leader Folkungaland, inbjudna till Vreta kluster.


2014-10-20
Möte med kommunens övriga utvecklingsgrupper och Folkungaland
Byarådet deltog tillsammans med andra utvecklingsgrupper inom kommunen vid ett s.k. Open Space möte arrangerat av Folkungaland i Grytgöls Folkets hus den 16:e oktober.
Vid mötet diskuterades vad som är viktigt för att utveckla landsbygden; vad behövs, vilka områden är aktuella – hur gör vi? Meningen var att de synpunkter och idéer som togs upp kunde ingå i planeringen och forma Folkungalands nya strategi. 


2014-10-17
Östgötatrafiken svarar på skrivelsen - omstigningsplats Vistinge
Östgötatrafiken svarade snabbt på Byarådets senaste skrivelse angående omstigningsplatsen vid Vistinge. Du kan se svaret här.

Byarådet tolkar svaret som att Expressbussen Linje 40 inte kommer att stanna vid Vistinge förrän Trafikverket har byggt om hållplatsen.
Trafikverkets webbplats kan man läsa att arbetsplanen har vunnit laga kraft och att Trafikverket förbereder upphandling av entreprenör.
Här kan du se planritningen för hur nya omstigningsplatsen kommer att bli.


2014-10-13
Ny skrivelse angående omstigningsplatsen vid Vistinge
Byarådet skickade 2014-02-04 en skrivelse till Ösrgötatrafiken och Trafikverket och framförde synpunkter på förhållandet vid omstigningsplatsen vid Vistinge.

Östgötatrafiken svarade via brev men då brevet var feladresserat har det inte kommit Byarådet tillhanda förrän nu. Trafikverket, som omgående bekräftade att de mottagit skrivelsen, har ännu inte svarat.

Östgötatrafikens något enkla "lösning" av förhållandet vid Vistinge var att vid tidtabellskiftet i juni helt enkelt låta Linje 40 (Expressbussen) passera Vistinge utan att stanna.
Detta har upprört resenärer från Rejmyre och några har kontaktat Byarådet för att få hjälp. Byarådet har i en ny skrivelse, den här gången med kopia till kommunen, framför vår åsikt och begärt att större hänsyn till resenärerna från Rejmyre ska tas i kommande tidtabell.

2014-09-30
Fiber i Rejmyre
Byarådet träffade Finet i torsdags förra veckan för att bli informerade om läget för fiberutbyggnaden i Rejmyre.
Finet meddelade då att det tyvärr inte blir någon grävning för fiber i höst utan det får vänta till våren 2015 och då till en början bara i en etapp där det finns tillräckligt stort intresse.
Anledningen är att för få tecknat avtal trots påminnelse och att tiden förlängdes med flera veckor. Vi får skylla oss själva för den situation som uppstått, intresset är för svagt. De som vill ha fiber måste nog försöka påverka sina grannar för att det ska bli en ändring.
Byarådet undersöker nu om det eventuellt kan finnas en annan lösning och i så fall återkommer vi med detta så snart det finns något att informera om.

Den som är intresserad hittar här oberoende information om fiber.


2014-09-24
Kommunfullmäktige i Rejmyre
En gång per år förläggs kommunfullmäktiges sammanträde till någon av orterna utanför Finspång. Den 24/9 i år var det Rejmyres tur och ledamöterna samlades i Folkets hus för möte kl.16.00. Allmänheten är naturligtvis välkommen att lyssna och det gjorde också ett 20-tal Rejmyrebor. När ledamöterna samlades före mötet passade Byarådet på att dela ut en skrivelse till alla och den skrivelsen kan ni ta del av här.


2014-06-26
Glasbruksföroreningar i Rejmyre
Annelie Helmfrid har gjort ett kandidatarbete i geologi vid Lunds universitet som vi har fått möjligeht att ta del av och publicera här på hemsidan och rubriken är;
Konceptuell modell över spridningsvägar för glasbruksföroreningar i Rejmyre samhälle.
Arbetet har utförts i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötlands län där föroreningsproblematiken kring glasavfall i Rejmyre samhälle har studerats.

Syftet med detta arbete är att upprätta en konceptuell modell över möjliga spridningsvägar för glasbruksföroreningar i Rejmyre samhälle till omgivande mark, grundvatten och ytvatten. Med glasbruksförorening menas skadliga ämnen som kan tänkas spridas från restprodukter från glastillverkningen och glasavfall. Arbetet syftar till att kartlägga vilka föroreningar som finns och översiktligt bedöma mängden föroreningar. Du kan ladda ner PDF:en här. (23.31 MB)


2014-05-28
Bredbandsinformation
Vid två tillfällen har representanter för Finet besökt Rejmyre och informerat om den bredbandsutbyggnad de avser att göra om tillräckligt intresse finns. Det krävs att 100 fastighetsägare tecknar avtal för att projektet ska genomföras.
Kunde du inte närvara vid något informationsmöte så kolla sidan om bredband.
Där finns information och svar på de frågor om bredband du kanske har. Är du intresserad av att ansluta dig till det kommande bredbandsnätet så finns där också ett avtal du kan skriv ut och fyll i. Avtalet ska vara Finet tillhanda senast den 19 augusti.

2014-05-22
Politikerpanelen i Folkets hus
Trots att det var både ishockey och Champion league final på TV kom ett tjugotal personer till vår paneldiskussion.
Någon riktig debatt där politikerna hade olika synpunkter och svar på de frågor som togs upp blev det inte och det var väl inte heller meningen. De frågor som ställdes och de synpunkter som framfördes handlade i huvudsak om turism och olika möjligheter att underlätta för Rejmyres näringsliv.
När kommunen, via sitt bolag Vallonbygden, sålde alla sina fastigheter i Rejmyre fick det som följd att Vandrarhemmet lades ner. Det var en fråga som länge och ingående diskuterades.
Politikerna lyssnade och lovade ta med sig de önskemål och idéer som kom fram under kvällen, förhoppningsvis kommer det också att visa sig i politiska beslut och praktisk handling i framtiden.

2014-05-13
Vattenledningarna
Relining av vattenledningarna har påbörjats. Sträckan är inte imponerande men trots allt en början. Gäller Sliparvägen mellan Kristallvägen och Mästarvägen.

Enligt Wikipedia;
Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i marken. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela rören.


2014-05-05
Bidrag till fyrverkeriet på Valborgsmässoafton
Valborgsmässokommittén vill som arrangör av årets Valborgsmässofirande tacka följande företag för ert bidrag till fyrverkeriet.
Rejmyre Light AB, Rejmyre Industricenter, Wiromin, PRO, Klädboden, Hemboden, Antikboden, Mässingsbruket, Lill-Annas Köksbod, Rejmyre Smedja, Rejmyre Skogsmaskiner, Zent Fast Gräv och Shakt AB, Rejmyre Däckservice, Rejmyre Maskin, Inge Ekblad Belysning samt alla privatpersoner som lämna sitt bidrag i insamlingsbössan i Konsum.


Fyrverkeriet är ett uppskattat inslag i vårt traditionella Valborgsmässofirande.

2014-04-30
Vistingevägen
Byarådets ordförande Per Nilsson har pratat med ansvarig arbetsledare för det pågående asfalteringsarbetet på väg 1173. Förra året gjordes diverse lappningar på de värsta ställena. Tanken var att man i år skulle remixa vägbanan vilket innebär att man fräser bort ett ytskikt som sedan smältes på igen. Tydligen var inte vägbanans beskaffenhet tillräckligt bra för en sådan åtgärd för nu belägger man de delar som ej gjordes förra året. Tanken är att nästa år skall man lägga ett nytt toppskikt.

Tanken är?.....den som lever får se :)


2014-04-30
Möte med kommunen och utvecklingsgrupper
Finspångs kommun bjuder in kommunens alla utvecklingsgrupper till gemensam information i Förvaltningshuset två gånger varje år. I går kväll var ett sådant tillfälle och du kan läsa minnesanteckningarna här.
2014-04-29
Bredband
Under nästa vecka kommer en inbjudan till alla hushåll i Rejmyre om att Finet vid två tillfällen, den 14 och 27 maj, kommer till Rejmyre och informerar om bredbandsutbyggnad.
2014-04-22
Årsmötesprotokoll
Nu är protokollet från årsmötet justerat och finns på hemsidan.
2014-04-16
Vistingevägen
På Byarådets årsmöte informerades bl.a. om Vistingevägen. I dag, 17 april, har Byarådet varit i kontakt med Trafikverkets projektledare för asfaltering av vägen och fick veta att ett möte med entreprenören kommer att ske under april månad. Projektledarens förhoppning var att asfalteringen ska vara klar i god tid innan semesterperioden börjar i år.
2014-04-02
Byarådets årsmöte
Byarådet har årsmöte den 15 april kl.18.00 i Lill-Annas kafé. Alla medlemmar är välkomna och vi ser gärna att fler Rejmyrebor vill bli medlemmar och stödja vårt arbete med de frågor som är angelägna för vårt samhälle.

2014-04-02
Politikerpanel inför valet i höst
Byarådet har kontaktat samtliga 8 partier som är representerade i Finspångs kommunfullmäktige och bjudit in till en diskussionspanel i Rejmyre Folkets hus den 22 maj kl.19.00. - Du kan läsa inbjudan här.
Alla är välkomna, man behöver inte vara medlem i Byarådet, men vi ser givetvis gärna att du vill bli medlem i Byarådet. Vi arbeter för samhällets bästa och driver många frågor som berör oss alla, inte bara Qstarmacken.

2014-03-07
Möte angående vardrarhem i Rejmyre
Byarådet kontaktade Anders Härnbro och begärde få ett möte med honom och Stefan Carlsson med anledning av att det för närvarande inte finns något vandrarhem eller annan möjlighet för tillfälligt boende i Rejmyre.
Byarådet har under 2013 vid flera tillfällen haft möten med tjänstemän som hanterar liknande frågor inom kommunen och nu bedömde vi att det var dags att gå vidare och lyfta frågan till politikerna.
Du kan läsa minnesanteckningarna från mötet här.


2014-03-04
Provtagning av vattenkvalitén i Rejmyre
Med anledning av att det till Byarådet vid senaste årsmötet framförtes kraftiga synpunkter på vattenkvaliten i Rejmyre bad Byarådet Finspångs Tekniska Verk vid ett dialogmöte 2013-06-18 att de som vattenlevarantörer skulle utöka sin provtagning till fler tappställen.
Vi kontaktade fem hushåll, samtliga belägna längst ut på respektive vattenledning, och 2013-11-08 genomfördes provtagningen vid fyra av hushållen.
Nu har resultatet redovisats och i rapporten konstateras att det inte finns något att anmärka på dricksvattnet i Rejmyre.
Om Finspångs Tekniska Verk, som äger rapporten, ger sitt tillstånd kommer vi att publicera den här på hemsidan.

Finspångs Tekniska Verk meddelar också;
Rejmyre vatten – Lägesrapport.
Pågående arbeten kring vattenförsörjningen: Utbyte av styrsystem på Rejmyre vattenverk kommer att utföras under våren –beräknat färdigt april –maj.
Hydraulisk kontroll av ledningsnätet pågår. Detta kommer att hjälpa oss att få en bättre omsättning av vatten i ledningsnätet. UV-ljus kommer att monteras under året.

2014-02-25
Omstigningsplats Vistinge
Till Byarådet har framförts önskemål om att på något vis agera angående det förhållande som råder för bussresenärer vid bussbyte vid Vistinge.
Styrelsen beslutade att genom en skrivelse till Östgötatrafiken, Trafikverket och med kopia till Finspångs kommun uppmärksamma alla berörda parter på trafiksituationen.
Du kan ta del av skrivelsen här >>


2014-01-13
Möte med RUEF och Finet
Vid mötet den 9:e januari med RUEF och Finet var vi bland annat överens om att det är angeläget om att hålla frågan om bredband aktuell varför vi snarast kommer att göra ett utskick till samtliga fastighetsägare i Rejmyre.
Läs minnesanteckningarna här >>


2014-01-04
På gång
Den 7:e januari kl. 13.30 träffar Byarådet kommunens nya näringslivsutvecklare Claes Jonasson. Läs minnesanteckningarna här >>

Den 9:e januari 2014 är ett möte inplanerat med Byarådet, RUEF och FINET med anledning av den uppkomna situationen för bredband i Rejmyre. Läs mer här.


 

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133