Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2013-12-17

Bredband i Rejmyre
När styrelsen i den ekonomiska förening RUEF som bildades för att genomföra en bredbandsutbyggnad i Rejmyre kontaktade Länsstyrelsen angående möjligheten att få ekonomiskt bidrag fick de ett oväntat besked. Länsstyrelsen hävdade att Rejmyre samhälle är för stort, gränsen för bidrag går vid 200 hushåll och i Rejmyre finns ca 400 hushåll.

Efter det negativa beskedet togs kontakt med Finspångs stadsnät FINET AB och där blev det ett positivt svar. FINET är intresserade av att genomföra en utbyggnad av bredband i Rejmyre om det finns ett tillräckligt stort intresse för att ansluta sig.

I början av januari 2014 är ett möte inplanerat med RUEF, Byarådet och FINET med anledning av den uppkomna situationen.

2013-12-04
Förfallna byggnader
I dag har Byarådet träffat Samhällsbyggnadschef Jan-Erik Heintze och fastighets-strateg Fredrik Björkman från Finspångs kommun för att diskutera läget angående förfallna byggnader i Rejmyre.
Vi kunde gemensamt konstatera att trots tidigare påpekanden från kommunen har berörda fastighetsägare inte åtgärdat det som ansågs angeläget, däribland finns några byggnader och tomter i kommunens ägo.
Vi gick igenom listan av byggnader och tomter där några objekt har så bristande underhåll och tillsyn att de kan anses utgöra en risk. Några fastigheter på listan har också ett så centralt läge att de ger besökare ett mindre gott intryck av samhället.
Byarådet överväger nu att söka nya vägar att försöka påverka utvecklingen.

2013-11-07
Senaste medlemsmötet
Till vårt senaste medlemsmöte kom 30 personer och nu finns protokollet från mötet på hemsidan. Mötet innehöll mest rapporter från de olika projekt vi driver men en fråga medlemmarna fick ta ställning till var om det fanns intresse att bjuda in politiker till en paneldiskussion valåret 2014. Svaret blev ja och du kan redan nu börja fundera på om det är någon fråga du vill ställa när det blir dags någon gång i maj nästa år.

2013-11-01
Information om vårt dricksvatten
Vid dialogmötet angående dricksvattnet i Rejmyre som Byarådet hade med Finspångas Tekniska Verk den 18 juni i år fick vi information om att man kommer göra tekniska insatser i vattenverket för att höja och säkra vattenkvalitén.
Efter påstötning fick vi följande besked via mail den 21 oktober från Verksamhets-chefen Jan Petersson.

Styrsystemet på Rejmyre vattenverk har vi fått anbud på och kommer att handlas upp inom någon vecka.
Entreprenaden påbörjas detta år – kostnad ca 900 000 kr. För UV-ljuset är underlaget klart att skicka ut för anbusgivning. Upphandlas i år eller i januari – kostnad ca 700 000.
På ledningsnätet kommer också en hel del underhållsinsatser att ske.


Byarådet har också lämnat över en lista med adresser till privatpersoner vi vidtalat och där Finspångas Tekniska Verk är välkomna att ta vattenprover, och FTV svarar;

Vi lägger in provtagning på dessa direkt !


2013-09-23
Smörj- och Tvätthallen vid Qstarmacken får ny fasad
Två väggar på Smörj- och Tvätthallen får ny utvändig fasadbeklädnad. Vi låter givetvis graffitin vara kvar men för att få lägre energikostnad passar vi på att isolera byggnaden innan de nya fasadskivorna monterars.


Fler bilder från arbetet finns här
2013-09-09
Rinken är renoverad och klar inför vintern
Via mail meddelar Byarådet ordförande, som själv har lagt ner ett stort arbete på projektet "Rinken vid skolan";
Idag gjorde Åsa Gustavsson tillsammans med maken Daniel, barn och hund samt Mikael Peterson och Rune Pettersson en stor insats och målade hela insidan på rinken. Färgen är mer eller mindre slut och rinken är färdigmålad.
Det känns otroligt skönt.Vi hoppas det fina vädret fortsätter ett tag till in på hösten men när kylan kommer är rinken klar för is. Så här ser den ut i dag.
2013-09-05
Några medlemmar i Byarådet har under sommaren engagerat sig i att rusta upp rinken vid skolan. Långsidan mot grusplanen har riktats upp och förstärkts och rinkens utsida och översida har målats runt om. Ett stort antal brädor (ca 150 löpmeter) har bytts ut och ersatts med nytt virke.
Nu återstår att måla rinkens insida vilket vi hoppas att ett antal föräldrar kan åta sig att göra i god tid innan det är för sent.


2013-08-23
Vid dialogmötet mellan Byarådet och Finspångs Tekniska Verk 2013-06-18 angående vattenkvalitén i Rejmyre framförde vi önskemål om att vattenprover togs vid flera platser vilket Tekniska Verken ställde sig mycket positiva till.
Byarådet har nu kontaktat fem fastighetsägare, alla längst ut på respektive del av ledningsnätet och fått deras tillåtelse att vattenprover kan tas där.
Kontaktuppgifterna har vidarebefordrats till verksamhetsansvarig vid Finspångs Tekniska Verk.

2013-08-20
Välkommen till Rejmyre
Byarådet kommer med början under hösten att dela ut ett blad till alla nyinflyttade i Rejmyre där vi hälsar dom välkomna och ger en kort presentation av alla ideella föreningar i samhället.


2013-08-19
Bredband i Rejmyre
Vid söndagens möte i Folkets hus bildades den ekonomiska förening som ska driva projektet vidare med syfte att skapa ett lokalt bredbandsnät i Rejmyre.
Föreningens namn blev Rejmyre Utveckling ekonomisk förening.

Till föreningens styrelse valdes som ordförande Tina Englund och ledamöterna Jan-Erik Heintze, Mikael Maasing, Kerstin Skagerström, Tomas Wahlstedt samt styrelsesuppleanterna Christer Lundström och Magnus Björn.


2013-06-30
Den interimsstyrelse som utsågs vid Byarådets möte i Folkets hus den 28 maj är nu färdig med sitt arbete inför det konstituerande möte där den ekonomiska föreningen ska bildas. Mötet kommer att hållas söndagen den 18 augusti kl. 16.00 i Rejmyre Folkets hus.

Förslag till dagordning för mötet samt förslag till föreningens stadgar har tagits fram. Vi har också lyckats få ett antal personer att ställa upp som kandidater till den styrelse som ska väljas vid mötet. De tilltänkta styrelseledamöterna har fått broschyren ”Bredband på landsbygden” samt vårt förslag till föreningens stadgar och dagordning för mötet den 18 augusti.

Vi har informerat dem om att Byarådet tagit initiativet och gjort en undersökning av intresset för bredband och med detta som underlag har därefter gjorts en förundersökning som visade att det fanns anledning att tro att en ekonomisk förening var möjlig att bilda. Vi informerade om att det finns en karta med kanalisationen inritad för de 77 som anmält intresse och om den Excelfil som visar kostnaderna specificerade.

Samtliga hushåll i Rejmyre kommer i början av augusti få en kallelse till mötet i Folkets hus den 18 augusti. Alla är givetvis välkomna man behöver alltså inte vara medlem i Byarådet för att delta.


2013-06-22
Byarådet har haft dialogmöte med Finspångs Tekniska Verk angående vattnet i Rejmyre. Minnesanteckningarna från mötet går att läsa här>>.

2013-06-15
För kännedom
Interimsstyrelsen har haft tre möten och ett fjärde är planerat till den 18 juni.
Vi har tagit fram förslag på namn och stadgar för den ekonomiska föreningen samt förslag till dagordning till det kommande mötet. Vi har också tagit kontakt med ett antal personer med avsikt att föreslå dessa att ingå i den blivande styrelsen.
Vi har fått både ja, nej och jag vill tänka på saken som svar.
Förhoppningsvis kan vi presentera ett förslag till en komplett styrelse och övriga funktionärer vid det möte vi kommer att kalla till inom kort.

Vill du själv ingå i styrelsen eller ha något annat uppdrag i den ekonomiska föreningen, eller har du förslag på personer du anser kunde vara lämpliga och villiga att åta sig en uppgift så hör gärna av dig till info@beki.se.
Det är givetvis mötet som sedan väljer de personer som ska få förtroendet.


2013-05-29
Vid mötet i Folkets hus den 28 maj angående bildandet av en ekonomisk förening för ett lokalt bredband i Rejmyre valdes Bengt-Erik Jakoobsson, Lars Petersson, Bert Kindåker samt som ersättare Christer Lundström till en interimsstyrelse.
Interimsstyrelsens uppgift är nu att förbereda ett kommande möte där bland annat beslut om föreningens namn, stadgar, val av styrelse och övriga funktionärer kommer att ske.

Vid mötet medverkade Jan Svantesson som representant för Finet och Lars-Erik Ramlöv som representant för Ramstorp-Stenstorp fibernät ekonomisk förening.
Jan Svantesson har stor erfarenhet av att projektera fibernät och har under många år arbetat med olika IT-projekt inom Finspångs kommun.
Lars-Erik Ramlöv har under 2012 varit med och bildat en ekonomisk förening för fibernät i Ramstorp-Stenstorp utanför Finspång och hade många goda råd att dela med sig av vid mötet.

2013-05-17
Som många säkert redan noterat pågår nu arbete med vägbanan på väg 1173, Vistingevägen. Med anledning av detta kontaktades projektledaren på Trafikverket för att få reda på vad som är på gång.
Svaret är; Under v 21 utförs förjustering inför kommande toppbeläggning.
Toppbeläggning kommer att utföras 2014.


2013-05-14
Väg 51 Vistinge, omstigningsplats
Trafikverkets webbplats finns att läsa; Trafikverket ska i samarbete med Finspångs kommun, med bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden, bygga en omstigningsplats vid Vistinge.Arbetsplanen för omstigningsplats Vistinge ingår i en övergripande arbetsplan för väg 51, Kolstad-Finspång. Planen är överklagad till näringsdepartementet.
En karta som visar hur nya omstigningsplatsen kommer att bli finns här.


2013-05-07
I dag överlämnade Byarådets ordförande tillsammans med den som tog initiativet till namninsamlingen en skrivelse samt stickprovsenkäten och namnlistorna till kommunalrådet Anders Härnbro i Finspångs kommun.
Folkbladet och NT fanns med vid tillfället och "upproret" mot vattenkvalitén i Rejmyre kommer förmodligen att bli en artikel i båda tidningarna.


Skrivelsen och stickprovsenkäten finns att läsa här.

2013-04-25
Vattenkvalitén i samhället diskuterades livligt på Byarådets årsmöte och beslut fattades om att tillskriva Finspångs kommun och framföra synpunkter och önskemål om åtgärder.
Vi har samlat in namnlistor och genomfört en stickprovsenkät med geografisk spridning där vi ställt frågor kring hur vattenkvalitén uppfattas av brukarna.

Faktaunderlag har tagits fram från kommunens nu gällande Översiktsplan och andra tillgängliga dokument.
En skrivelse är under utarbetande och avsikten är att snarast överlämna den till företrädare för Finspångs kommun. Skrivelsen kommer därefter att finnas tillgänglig här på hemsidan under Dokument.


2013-04-20
Varsågod, nu kan du även "tanka" luft vid Qstarmacken, en luftslang med lufttrycksmätare finns på väggen vid smörjhallen. Läs mer>>

2013-04-19
Bredbandsutredningen
Den kommitté som tillsattes vid årsmötet 2012 för att undersöka intresset för att ansluta sig till ett lokalt bredbandsnät i Rejmyre redovisade sitt arbete vid årsmötet 2013. En sammanfattning av kommitténs arbete kan du ta del av här.

2013-04-19
Nu finns protokollet från sensate årsmötet här på hemsidan under Dokument.
2013-04-18
Två gånger per år kallas alla utvecklingsgrupper inom Finspångs kommun till ett gemensamt möte. Avsikten är att informera om vilka utredningar, projekt, planer mm som är aktuella inom kommunen, med tonvikt på det som berör ytterområdena.
Representanter från utvecklingsgrupperna har möjlighet att framföra synpunkter och informera om sin verksamhet.
I kvällens möte deltog Anders Härnbro och Hans Lindberg från kommunen samt 17 personer från utvecklingsgrupperna.
Rejmyre Byaråd representerades av Per Nilsson, Lennart Svensson och Bert Kindåker.

2013-04-16
37 medlemmar var närvarande vid årsmötet, protokollet justeras den 19:e april och kommer därefter att finnas tillgängligt på hemsidan under Dokument.
2013-03-20
Förprojekteringen angående ett lokalt fibernät i Rejmyre är nu klar och kommer att presenteras på Byarådets årsmöte den 15 april.
2013-03-04
Årsmöte
Rejmyre Byaråd håller årsmöte måndagen den 15 april kl.18.30 i Församlings-
hemmet. Vi hoppas på en god uppslutning från medlemmarna och ser gärna att fler av samhällets innevånare visar intresse och ansluter sig till föreningen.

Vår förhoppning är att på årsmötet kunna presentera resultatet från den förprojektering angående ett lokalt fibernät som nu genonförs.


2013-03-04
Konsultföretaget Maintrac arbetar med en förprojektering med syftet att ta fram underlag för en bedömning angående förutsättningarna för att skapa ett lokalt fibernät i Rejmyre. Arbetet beräknas vara klart vid månadsskiftet mars - april.

2013-02-06
Rejmyre Byaråds styrelse beslutar vid möte 2013-02-06 att bilda en ekonomisk förening vars syfte är att verka för utbyggnad av loklat bredbandsnät i Rejmyre.

Vi återkommer här så snart det finns något att informera om angående detta.

2013-01-30
Möte i förvaltningshuset med representanter från Rejmyre Byaråd, Finspångs kommun och Finet angående utbyggnad av lokalt bredbandsnät i Rejmyre.
För att kunna få statligt ekonomiskt stöd (bidrag) för en bredbandasutbyggnad krävs att en ekonomisk förening bildas.

 

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133