Hem Om Byarådet Qstar macken Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012


2019-12-18
Beslut om mikroprojekt
Den 17 december kom det skriftliga beslutet från Folkungaland om att Byarådet beviljats 12,540 kr till ett mikroprojekt.
Pengarna är till en förstudie för att undersöka om det finns intresse och möjlighet till samverkan mellan föreningar och näringsliv för att öka antalet besökare till samhället.
Efter Jul- och Nyårshelgerna kommer vi ta kontakt med ideella föreningar och intresserade företag i Rejmyre för att samlas och börja förundersökningen.


2019-12-11
Möte med Finspångs kommun
I december varje år bjuds byaråd och andra utvecklingsgrupper i kommunen till möte i kommunhuset för att få information bl.a. om vad som är på gång angående de frågor som kan vara intressanta för oss utanför centralorten.

Kommunen informerade om krisberedskap, arbetet med nya översiktsplanen, varuhemsändning, bygdepeng, närtrafik och Natur- och frititdsrådets uppdrag.
Från kommunen deltog Kommunalråden Ulrika Jeansson och Hugo Andersson samt Utvecklingsstrateg Lina Alm och Fritidsutvecklare Fredrik Franzén. Beredskapssamordnare Nina Öberg deltog under samtalet kring krisberedskap.

Alla utvecklingsgrupper fick redovisa sin verksamhet och vilka planer man hade för det kommande året 2020.
Rejmyre Byaråd berättade att vi planerar en simskola vid Bastfallet 2020. Vi informerade också om att vi fått förhandsbesked från Folkungaland att dom beviljat ett mikrolån
till en förstudie för att undersöka om det finns intresse och möjlighet till samverkan mellan föreningar och näringsliv för att öka antalet besökare till samhället.


2019-12-07
Penninggåvor
För en tid sedan fick Byarådet 500 kr i ett kuvert från en anonym givare. Nu har vi fått en penninggåva till, denna gång 1000 kr.
Vi är mycket tacksamma för gåvorna och tolkar det som att man uppskattar vårt arbete och att det bidrar till att Rejmyre utvecklas.


2019-11-15
Möte med Bygg- och miljöenheten i Finspångs kommun
I dag träffade Byarådet en representant från kommunens Bygg- och miljöenhet för att diskutera Naturvårdsverkets kommande krav på larm och dubbelmantling av markcistern och rör som är anslutna till pumparna vid macken.

I Naturvårdsverkets författningssamling finns en möjlighet för kommunens Bygg- och miljöenhet att bevilja undantag från bestämmelserna och en sådan begäran lämnade Byarådet över i form av en skrivelse och kartbild med bergformationer mellan samhället och sjön Hunn vid fredagens möte.
Vi fick ett intryck av att våra argument ansågs rimliga så nu hoppas vi att vår begäran om undantag beviljas.


2019-11-03
Medlemsmöte
Byarådet kallar till medlemsmöte i Församlingshemmet den 12 november klockan 18.30. Byarådet har nu ca 100 medlemmar vilket vi tycker är alldeles för få. En ideell förening som är demokratisk, politiskt och religiöst oberoende och som arbetar för samhällets bästa borde ha betydligt fler medlemmar.
Vi hoppas på stort deltagande och många nya medlemmar tisdagen den 12:e kl. 18.30
.


2019-10-17
Folkungagala

Den 17 oktober anordnade Leader Folkungaland en gala i Vånga Bygdegård Klippan. 80 personer från föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor var inbjudna. Under galan delades det ut priser i olika kategorier och Rejmyre Byaråd utsågs till bästa förening. Vi fick en statyett, gjord av Ludwig Zackrisson, samt diplom med en motivering och ett stipendium på 3000 kr.

Motiveringen var:
Rejmyre Byaråd är otroligt viktigt för Rejmyre och uträttar mycket för orten. Bredden på deras arbete innefattar nästan allt, oavsett åldersgrupp eller intresse. De samlar Rejmyre och står för det goda livet på landet. Byarådet ökar Rejmyres attraktionskraft och många barnfamiljer flyttar numera in.
Prisutdelare: Kerstin Hallenborg, Lokal Utveckling Sverige (LUS)2019-09-11
Möte med Natur- och friluftsrådet
Den 10 september var Byarådet inbjudna till ett möte med kommunens Natur- och friluftsråd.

Natur- och friluftsrådet arbetar förebyggande med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå och är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.
Rådet är sammansatt av tre kommunpolitiker som är förtroendevalda och som mest åtta ledamöter från organisationer och andra aktörer som är aktiva inom natur-och friluftslivet.

Natur- och friluftsrådet hade bjudit in Byarådet för att de var intresserade av att få information om vår verksamhet och vad som genomförts från starten 2001. Vi berättade om räddningen av macken, utbyggnaden av bredband (fiber) i hela samhället, boulebanan och pulkabacken samt det senaste projektet vi genomfört, upprustningen av Bastfallet.

2019-08-23
Bastfallet - dispens från strandskyddet beviljad
Så kom då äntligen protokollet från Bygg- och miljönämnden där man beviljar undantag från strandskyddet för toaletten vid Bastfallet. Protokollet finns att läsa här.


2019-05-28
Ett möte med Hugo Andersson
Vi kontaktade Hugo Andersson och bjöd in honom till ett besök i Rejmyre, han var positiv till förslaget och ville gärna komma hit. Hugo besökte Byarådet den 27 maj, en del av vår verksamhet och vad vi tidigare genomfört kände han till men ville gärna ha mer information.
Hugo Andersson är kommunalråd i Finspång med ansvar för Miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.


Vi berättade att Byarådet bildades 2001 men att aktiviteten var låg de första åren. Det första större projekt som Byarådet genomförde var att 2010 rädda macken från nedläggning.
2015 drog vi slang för fiber i nästan hela samhället vilket innebar att alla kunde få bredband till en väldigt låg kostnad.
Skansen var nästa projekt, pulkabcken och boulebanan med förråd invigdes 2017.
I år har en ny oljeavskiljare installerats vid tvätthallen.

Hugo Andersson
Med bidrag från Jordbruksverket kommer badplatsen Bastfallet få en upprustning i år. Vi har gallrat skog kring området och en ny mulltoalett är snart på plats.
Nu tillverkas nya bryggor och en betongramp så att rörelsehindrade ska få det lättare att komma ner till vattnet.
På kullen med fin utsikt mot sjön blir det en ny grillplats med bord. Parkeringen utvidgas, ny vägbom och bättre skyltning kommer till samt ny gångväg till badet.

Några aktuella frågor som är angelägna för Byarådet togs också upp och vi hoppas på en fortsatt bra dialog med kommunens politiker och tjänstemän.

2019-05-19
Bastfallet - nu tillverkar vi de nya bryggorna

Nu börjar vi med bryggorna, det ska tillverkas 5 bryggor, varje brygga blir 2x4 meter, de nu befintliga bryggorna kommer alltså utökas med 20 meter. Ramvirket, 45x145 mm, kommer från Rejmyre Träemballage AB och på bilden sågar Kennet till de 100 st. delar vi behöver. Vi får också vara i Rejmyre Träemballages lokaler när vi skruvar ihop bryggorna.
Flytblocken, trallen och järnbeslagen är beställda och kommer vecka 21 eller 22.
Vårt mål med projekt Bastfallet är att det ska vara i det närmaste klart när skolorna börjar sitt sommarlov.


Foto "lånat" från Rejmyre Träemballages Facebooksida.

Lennart och Per skruvar fast de sista reglarna för flytblocken.
I dag (20/5) är alla fem ramarna till bryggorna klara, nu väntar vi på att flytblock, trall och beslagen levereras.2019-04-27
Bastfallet - hopsamling av ris

Vi blev 18 personer i dag som hjälptes åt samla ihop riset utmed gångvägen och kring badplatsen. Det blev nog minst ett 30-tal mindre högar, mer ris än vi väntat oss. Rishögarna kommer Erik Öman att hjälpa till med att forsla bort.


2019-04-11
Oljeavskiljaren är installeradSom de flesta känner till så rinner samhällets avlopp, efter behandling i reningsverket, ut i sjön Hunn.

Byarådet vill naturligtvis minimera risken så långt det är tekniskt möjligt för att undvika att vårt eget dricksvatten ska bli förorenat. Därför har en ny oljeavskiljare installerats vid tvätthallen.

På bilden har Anders Rådenstein Gräv AB börjat gräva på platsen för den nya oljeavskiljaren under överinseende av Bengt-Erik Jacobsson.
Cisternen är placerad i gropen på rätt höjd och med rätt riktning på in- och utloppen.
Anders monterar ihop utloppsröret, efter cisternens filter, med det befintliga avloppet.

Oljeavskiljaren är också försedd med en larmanordning.
Här har Anders och "Jacob" letat fram det gamla avloppsröret som ska kopplas ihop med röret från nya oljeavskiljaren.


Allt är igenfyllt och nu är tillgängligheten för tankning och fordonstvätt som vanligt.
När marken har satt sig ordentligt kommer de uppgrävda ytorna asfalteras.


Välkommen att tanka och tvätta bilen miljövänligt!

Långfredagen har Byarådsmacken öppet hus med tipspromenad, motorträff och sänkt bensinpris.


2019-04-03
Ny oljeavskiljare vid tvätthallen
Kommunens Bygg- och miljöenhet anser att oljeavskiljningen vid tvätthallens avlopp inte är tillräckligt effektiv och kräver att en ny oljeavskiljare installeras.
I dag började arbetet med att gräva upp marken för installation av en ny oljeavskiljare Klass 1. Under tiden som arbetet pågår måste vi spärra av ett mindre område men det går givetvis att tanka drivmedel som vanligt.


2019-03-18
Reportage i Länstidningen
Länstidningen i Östergötland, som ingår i Kurirengruppen i Sverige AB, har gjort ett reportage om Rejmyre och den samverkan mellan olika parter som finns här för att utveckla samhället. Läs mer>>


2019-03-11
Ny oljeavskiljare
I dag levererades den nya oljeavskiljaren som kommer installeras så snart vädret blir lämpligt och entrepenören har tid.

2019-02-28
Möte med kommunen
Vi träffade kommunens fritidsutvecklare Kirsi Aronsson för att få bekräftat kommunens del i upprustningen av Bastfallet.

En ny mulltoalett är beställd och kommer byggas under våren. Kommunen står fast vid det tidigare löftet om ny grill och bänkbord samt ny bom och nya skyltar vid parkeringen. Byarådet framförde önskemål om fler bryggor men där tvekade Kirsi Aronsson och gav inget löfte.

Vi har, via Länsstyrelsen, också undersökt om det går att få bidrag för de tänkta åtgärderna vid Bastfallet. Länsstyrelsen gav ett positivt besked och en ansökan hos Jordbruksverket är påbörjad genom att vi tar in offerter och prisuppgifter på de arbeten och det material som är tänkt att ingå och som måste anges i ansökan
.


2019-02-21
Bastffallet
Vid höstens medlemsmötet informerades om att Byrådet hade planer på att undersöka om det finns möjlghet att göra något för att förbättra tillgängligheten vid Bastfallet. Vid ett möte 2018-09-28 med kommunen och markägarna Sveaskog, Samfälligheten Linsen diskuterades vilka insatser som borde göras.
Man kom fram till att prioritera en ny gångväg till stranden för att underlätta för rörelsehindrade, ny toalett, utöka parkeringen, förbättra gångvägen från parkeringen och gallra skogen kring gångvägen och badplatsen samt ny grill och nya bänkbord.


2019-01-22
Ny oljeavskiljare vid tvätthallen
Finspångs kommun ställer som krav att en ny oljeavskiljare av klass 1 installeras vid tvätthallen. Byarådet har vid ett möte, den 22/1 med tjänstemän vid Bygg- och miljöenheten, diskuterat frågan och kommit fram till att om tvätthallen ska vara tillgänglig för allmänheten måste en ny oljeavskiljare installeras.
Kostnaden bedömer vi till totalt ca 60,000 kr.


2019-01-01
Gott Nytt År

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133